Trong mạng LAN, các thiết bị hầu hết đều kết nối vào Switch. Do đó, chỉ cần một hư hỏng xảy ra tại thiết bị chuyển mạch mạng LAN này, thì mọi kết nối trong hệ thống xem như đểu hỏng. Để đảm bảo ổn định cho tầng thiết bị này, ta cũng cần có ít nhất hai Switch, cũng nối với nhau theo hình thức Clustering. Đồng thời, mỗi thiết bị hay máy chủ phải có hai kết nối đến hai Switch, bảo đảm rằng hệ thống vẫn ổn định khi có một Switch có vấn đề.

 

Back to top